Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do celów marketingowych Kancelarii Księgowej MERITUMM Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 34A,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby oraz art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest marketing bezpośredni.

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, a także podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia danych.

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody lub do dnia wniesienia sprzeciwu.

5) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej.

Kancelaria Księgowa Meritumm

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również